เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษา 2551ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

Week
Input
Process
Output
Outcome
1
16 -20
พ.ค.
2559

โจทย์ : ออกแบบการเรียนรู้
- วิเคราะห์หลักสูตร 2551 วิชาบูรณาการ
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- วางแผนการเรียนรู้
Key  Questions :
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?
- นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ?
- นักเรียนจะออกแบบปฏิทินการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ?
เครื่องมือคิด :
- Think pair share  และ Black board share เลือกชื่อหน่วย/ตั้งชื่อหน่วย
- Place mat แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูสารคดี “ถ้าอาหารหมดโลก” 
- Show and Share ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
- Card and chart สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ / ความเข้าใจต่อหน่วยการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาที่ผ่านมา
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
-       สารคดี “ถ้าอาหารหมดโลก” 
-       หนังสือหลักสูตรปี พ.ศ.2551
จันทร์
ชง :
-     ครูให้นักเรียนดูสารคดี ถ้าอาหารหมดโลก” ซึ่งเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อปริมาณอาหารของโลก
-     ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และนำสิ่งไหนไปปรับใช้ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ดู?”
เชื่อม : แบ่งกลุ่มนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูสารคดี “ถ้าอาหารหมดโลก” และนำเสนอในรูปแบบ place mat
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
ชง :                                  
-     ครูและนักเรียนร่วมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และความเข้าใจต่อหน่วยการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้เครื่องมือคิด Card and chart
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมจัดหมวดหมู่วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่า ในระดับชั้น ม.1 ตนเองจะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องใดบ้าง?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น  พร้อมทั้งเขียนสิ่งที่ตนเองต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นพิเศษ
อังคาร
เชื่อม :
- ครูแนะนำหนังสือหลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2551
- นักเรียนแต่ละคนร่วมพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของหนังสือหลักสูตร
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มวิเคราะห์หลักสูตรแต่ละวิชา ตามหมวดหมู่ของวิชาบูรณาการ
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความเข้าใจหลังจากวิเคราะห์หนังสือหลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2551
พุธ 
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างใน Quarter นี้ เพราะเหตุใดจึงสนใจเรื่องนั้น?”
เชื่อม : นักเรียนเขียน Card and chart สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ?”
เชื่อม : นักเรียนเลือกชื่อหน่วยที่อยากเรียนรู้ (เครื่องมือคิด Think pair share)
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะออกแบบปฏิทินการเรียนรู้อย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและออกแบบปฏิทินการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือคิด Brainstorm และ Show and Share
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนร่วมกันประมวลความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิทินการเรียนรู้และสรุปลงในกระดาษชาร์ต
ศุกร์ 
เชื่อม : ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการออกแบบปฏิทินร่วมกัน
ใช้ : นักเรียนแบ่งกลุ่มเขียนปฏิทินการเรียนรู้ และป้ายชื่อหน่วยการเรียนรู้                       
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผ่านชิ้นงานตามรูปแบบความสนใจ  เช่น  ชาร์ตข้อมูล ภาพ   Mind mapping ฯลฯ 
ภาระงาน :
- วิเคราะห์หลักสูตร ปี พ.ศ. 2551
- ร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้และออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
- วิเคราะห์สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้

ชิ้นงาน :
- Place mat ถ้าอาหารหมดโลก
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้ Quarter 1
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
สามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษา 2551ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ออกแบบและเขียนปฏิทินการเรียนรู้ได้
-
ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียน
- นำเสนอชื่อหน่วย และปฏิทินการเรียนรู้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากความรู้เดิมที่มีและสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติม
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

ภาพกิจกรรม

   Place mat ปัจจัยที่ทำให้อาหารหมดโลก 
   
    วิเคราะห์หลักสูตร
      นำเสนองานและสนทนาแลกเปลี่ยนปัญหาการขาดแคลนอาหาร
      
  เตรียมดินสำหรับปลูกข้าว (PBL คู่ขนาน)    สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1


   
 ภาพชิ้นงาน
  

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนและเป็นพี่ ม.1 พี่ๆ ทุกคนอยู่ในช่วงของการเรียนรู้วิถีการเป็นพี่มัธยมในช่วงเช้า และในชั่วโมงของกิจกรรมการเรียนรู้ PBL คุณครูให้พี่ๆ ได้ดูคลิปวีดีโอของความแตกต่างของคนที่มีอยู่มีกิน และคนที่อยู่ในพื้นที่ ที่ยากไร้ และในอีก 40 ปีข้างหน้าถ้าอาหารหมดโลก จากนั้นพี่ๆ แบ่งกลุ่มเขียน Place mat เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการขาดแคลนอาหารจากนั้นพี่ๆ นำเสนอสิ่งที่ได้เขียนร่วมกัน ซึ่งบางกลุ่มบอกว่า การตัดต้นไม้ทำลายป่า การใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง การใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงเป็นต้น คุณครูจึงควรสนทนาต่อ แล้วถ้าอาหารหมดโลกล่ะ นักเรียนจะทำอย่างไรบ้าง
  พี่เช็ค “ดื่มน้ำแทน”
  พี่แฟ้ม “นำเมล็ดพืชมาปลูกค่ะ” บางคนบอกเราคงสูญพันธุ์ด้วย จากนั้นคุณครูและพี่ๆ สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการปลูกข้าวซึ่งเป็น PBL คู่ขนานของพี่ๆ และเปิดโอกาสให้พี่ๆ ได้ซักถามทำความเข้าใจ พี่ใบเตยถามเรื่องแปลงนา คุณครูค่ะทำไมเราไม่ใช้รถไถเลย เร็วและง่ายด้วยค่ะ จากนั้นคุณครูและพี่ๆ เดินสำรวจ ท่อที่จะปลูกข้าว บริเวณรอบบ้าน ม.1 และแปลงนาและพี่ๆ จะนำจอบและเสียมเพื่อมาเตรียมดินในท่อสำหรับปลูกข้าว และวันนี้ครูให้โจทย์พี่ๆ ในการจดบันทึกอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ เป็นเวลา 1 สัปดาห์
  วันอังคารวันนี้พี่ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร ซึ่งคุณครูทบทวนจากที่พี่ๆ ได้เคยวิเคราะห์ในชั้น ป.6 บ้างแล้วโดยแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 2-3 คน วันนี้พี่ๆ วิเคราะห์ได้วิชาวิทยาศาสตร์และทดลองนำเสนอให้เพื่อนๆ และคุณครูรูฟังซึ่งคุณครูและเพื่อนๆ ช่วยกันเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ และสำหรับวิชาที่เหลือพี่ๆ ทำเป็นการบ้าน ช่วงบ่ายพี่ๆ ได้เตรียมดินในท่อสำหรับปลูกข้าว ทุกคนสนุกและเหนื่อย พี่ๆ ช่วยกันทำสำหรับคนที่ขุดไม่ได้ และนำใบไม้และปุ๋ยมาใส่ในท่อของตนเอง
  วันพุธพี่ๆ นำเสนอการวิเคราะห์หลักสูตรต่อในวิชาต่างๆ และช่วยกันเขียนลงในกระดาษ A3
  วันพฤหัสบดีในช่วงคาบอิสระพี่ๆ เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากในวันศุกร์เป็นวันหยุด วันวิสาขบูชา

  ตอบลบ