เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week11

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ที่เรียนมาให้คนอื่นเข้าใจและร่วมเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
11
25 -29
ก.ค.
2559

โจทย์ : สรุปและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Key  Questions :
นักเรียนคิดว่าเราจะถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ และร่วมเรียนรู้ได้อย่างไร
นักเรียนคิดว่า รูปแบบการนำเสนอเรื่องที่ตนเองได้เรียนรู้ ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้ 
- นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
เครื่องมือคิด :
-     Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้น่าสนใจ
-     Brainstorm ระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อถ่ายทอดเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ห้องเรียน
อุปกรณ์และชิ้นงาน
วันจันทร์
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเราจะถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ และร่วมเรียนรู้ได้อย่างไร?
เชื่อม นักเรียนร่วมกันนทนาแลกเปลี่ยนความแสดงความคิดเห็น
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่า รูปแบบการนำเสนอเรื่องที่ตนเองได้เรียนรู้ ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้
 - นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มๆละ 4คน แต่ละกลุ่มออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้
วันอังคาร
เชื่อม : นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่สำหรับนำเสนองานของตนเอง 
วันพุธ
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนให้กับน้องๆ คุณครูและผู้ปกครอง
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้” นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม?
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในครั้งนี้
ใช้ : นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
วันศุกร์
- ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลอีกครั้งเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอด Quarter 1 
ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
ออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
การเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่สำหรับนำเสนองาน
การนำเสนอ และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับน้องๆ คุณครูและผู้ปกครอง
การตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว  สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม

ชิ้นงาน
 :
- นิทรรศการจัดการเรียนรู้
- เขียนสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ที่เรียนมาให้คนอื่นเข้าใจและร่วมเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต            
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการวางแผน
-      สามารถออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษาเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้
ทักษะการรอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนมีการทำงานร่วมกันในกิจกรรมการออกแบบรูปแบบการนำเสนอ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้ ครูให้การบ้านพี่ๆ ไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-10 เพื่อจะได้มาพูดคุยกันและสรุปองค์รู้หลังเรียน และพี่ได้สรุปองค์ความรู้หลังเรียนเป็น Mind Mapping เนื่องจากคุณครูมองเห็นการเขียน Mind Mapping ของพี่ๆ ยังจัดหมวดหมูไม่แน่ชัด และการเขียนยังจับใจความสั้น ๆ ไม่ค่อยได้ แต่พอพี่ๆ ทำไป เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้น และสามารถทำได้และเข้าใจเป็นส่วนมาก พี่ๆ ทำ 2 วันคือวันจันทร์และวันอังคารเนื่องจากมีวิชาอื่น ๆ ที่ต้องสรุปความรู้ด้วยจึงทำให้ไม่เสร็จในวันเดี่ยว หลังจากนั้นครูได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนในการจัดการเรียนรู้มากน้อยเท่าได้ และคิดว่าไปถึงเป้าหมายของการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร พี่ๆ บอกว่า ตนเองมีส่วนในการทำกิจกรรมแต่การออกแบบกิจกรรมยังมีน้อย เป้าหมายที่ตั้งไว้ยังไปไม่ถึงเท่าไร เพราะส่วนมายังไม่มีความสามัคคีกันในกลุ่มเท่าที่ควร แบ่งหน้าที่กันยังไม่ชัดเจน หลังจากนั้นคุณครูให้พี่ๆ ได้ประเมินตนเองในวิชาต่างๆ สิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
    วันพุธพี่ๆ ช่วยกันออกแบบและจัดนิทรรศการ เพื่อนำเสนอให้พี่ๆ ม.2 และ ม.3 ได้ชมการเรียนรู้ที่ผ่านมา โดยพี่ๆ แบ่งหน้าที่และคิดกิจกรรม ได้แก่ การทดสอบสารอาหาร การส่องดูท่อลำเลียงอาหารของพืช การตรวจวัดสุขภาพโดยการหาค่า BMI การทำอาหารจากแป้งและการนำเสนอ PBL คู่ขนาน การปลูกข้าวโดยการทำเป็น power point และสรุปการกิจกรรมโดยการตัดต่อ
    วันพฤหัสบดี ช่วงเช้าพี่ๆ เตรียมงานและนำเสนอให้คุณครูและเพื่อนๆ ได้เสนอแนะเพิ่มเติมในแง่มุมต่างๆ จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการเปิดบ้านให้พี่ๆ ได้ชื่นชมและชมการเปิดบ้านของพี่ๆ เมื่อเสร็จกิจกรรมครูให้พี่ๆ ได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเปิดบ้านของตนเองและพี่ๆ
    วันศุกร์เป็นวันสุดท้ายของการเรียนใน Quarter นี้ พี่ๆ ได้สรุปสัปดาห์ รับประทานอาหารร่วมกัน รวมทั้งเก็บกวาดบ้านของตนเอง

    ตอบลบ