เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week9

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้างการทำงานของร่างกายมนุษย์เปรียบเทียบกับโครงสร้างการทำงานของร่างกายสัตว์อื่นๆ (เช่น ปลา กบ) ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
11 - 15 
ก.ค.
2559

โจทย์ : โครงสร้างการทำงานของร่างกาย
Key  Questions :
- นักเรียนคิดว่าโครงสร้างร่างกายของมนุษย์เหมือนหรือแตกต่างจากโครงสร้างของสัตว์ (ปลา กบ) อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
- Show and Share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างโครงสร้างร่างกายมนุษย์กับโครงสร้างของปลา
- Brainstorm
ระดมความคิดเกี่ยวกับสัตว์ที่จะสามารถนำมาตรวจโครงสร้างร่างกายได้
-   Round Rubin แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกาย
-   BAR แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องเรียนรู้            
-   DAR แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน สิ่งที่ทำอยู่ สิ่งที่ต้องเพิ่มเติม ปัญหาวิธีการแก้ไข            
-   AAR แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มา สิ่งที่ทำดีแล้วและต้องพัฒนาเพิ่มเติม
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
-          นักเรียน/ครู
-          วิทยากรสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- สัตว์ประเภทต่างๆ อาทิเช่น ปลา, กบ ฯลฯ
- คอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต
- อุปกรณ์ผ่าตัดปลา
- กล้องจุลทรรศน์

วันจันทร์
ชง : 
-        วิทยากรสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์
-        ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ระบบโครงสร้างร่างกายมนุษย์เหมือนหรือแตกต่างจากสัตว์อย่างไรบ้าง?
เชื่อม : 
-    ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของมนุษย์และสัตว์     
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามต่อกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคำถามที่ได้มาออกแบบโจทย์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายมนุมนุษย์และสัตว์ ระบบต่างๆ)      
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนและคุณครูร่วมตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำ 
วันอังคาร
เชื่อม : นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันพร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ (การผ่าตัดสัตว์)
ชง :ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นการคิดนี้
-   นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
-   นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-   นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
-   ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม: นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมระดมความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Placemat
วันพุธ
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคิดเห็นต่อคำถามให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้
วันศุกร์
เชื่อม :
-    ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้
-    นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระบบการทำงาน ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์และโครงสร้างการทำงานของร่างกายสัตว์ (ที่สนใจ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับศึกษาในกิจกรรมผ่าตัด เช่น ปลา กบ
- เตรียมอุปกรณ์สำหรับร่วมกิจกรรม ผ่าตัด
- ผ่าตัดสัตว์

ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากกิจกรรมผ่าตัดปลาและผลการตรวจสอบโปรตีนในเนื้อปลา ในรูปแบบที่ตนเองสนใจ อาทิเช่น ชาร์ต, Mind Mapping, การ์ตูนช่อง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้างการทำงานของร่างกายมนุษย์เปรียบเทียบกับโครงสร้างการทำงานของร่างกายสัตว์อื่นๆ ได้
ทักษะ
ทักษะICT
สืบค้นข้อมูลและการเปรียบเทียบโครงสร้างของร่างกายมนุษย์กับสัตว์และการทำงานของอวัยวะในร่างกาย
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับการแยกประเภทขอสารอาหารที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนในการทำงานกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลและการเปรียบเทียบโครงสร้างของร่างกายมนุษย์กับปลา ร่วมถึงกระบวนการตรวจสอบโปรตีนจากเนื้อปลา
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์สารอาหารประเภทโปรตีนและระบบโครงสร้างร่างกายของมนุษย์กับสัตว์
ทักษะชีวิต
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงระบบโครงสร้างร่างกายของมนุษย์กับระบบการทำงานของปลาได้
- สามารถวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับสารอาหารประเภทโปรตีนที่อยู่ในเนื้อปลาได้
คุณลักษณะ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ภาพกิจกรรม

 

 

ตัวอย่างชิ้นงาน


 
 
 
1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ทางเดินอาหารของคนและสัตว์ ซึ่งจากโครงสร้างภายนอกของคนพี่ๆ สามารถบอกได้ ส่วนทางเดินอาหารและการทำงานของส่วนต่างๆ ครูได้เปิดคลิปวีดีโอที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารของคน จากนั้นพี่ๆ ช่วยกันอธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิป หลังจากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะเรียนรู้โครงสร้างและทางเดินอาหารของสัตว์ได้อย่างไร พี่ๆ ช่วยกันคิดและเสนอกับคุณครู
  พี่ตะวัน “ครูครับผ่าไก่ได้ไหมครับ ที่ครูบอกจะให้ไก่พี่ ม.3”
  พี่แจ๊บ “ครูครับผมเห็นพี่ผ่าตัดปลา เราจะได้ผ่าตัดปลาใช่ไหมครับ”
  ครู “ก่อนที่พี่จะผ่าสัตว์ ไม่จะรู้ได้อย่างไรว่าส่วนไหนเป็นอย่างไร เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์หรือต้องทำอย่างไรบ้าง” พี่ๆ ช่วยกันหาข้อมูลและสิ่งที่จะสามารถนำมาผ่าเพื่อดูโครงสร้างและทางเดินอาหารได้ และเนื่องจากพี่ๆ ไม่ได้มาเรียน 5 คน เพราะไปเรียนรู้การสร้างหนัง ครูจึงแบ่งกลุ่มพี่ๆ ออกมาเป็น 3 กลุ่ม และวางแผนเตรียมอุปกรณ์และสัตว์ เช่น กลุ่มผ่าไก่ ได้เตรียมไก่ในวันนี้ ส่วนปลาครูได้เตรียมให้ และกบพี่ๆ จะเตรียมจับวันพรุ่งนี้ (วันอังคาร)
  ในวันอังคาร พี่ๆ ที่เรียนรู้การถ่ายภาพยนตร์กลับมาเรียนตามปกติ ครูจึงให้พี่ๆ เข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆ และคุณครูได้ให้พี่ๆ ทดสอบโปรตีนและดูเซลล์สัตว์ไปพร้อมๆ กัน พี่ๆ ทุกคนกระตือรือร้นในการทำงานและแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ และหลังจากทำงานเรียนร้อยพี่ๆ ช่วยกันเก็บอุปกรณ์
  วันพุธพี่ๆ ได้สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากวันจันทร์และวันอังคารเพื่อนำเสนอให้เพื่อนๆ กลุ่มที่ไม่ได้ทำสัตว์ชนิดเดียวกับกลุ่มตนเองและนำเสนอในคาบอิสระวันพฤหัสบดีเพื่อนๆ ซักถามเพื่อความเข้าใจ
  วันศุกร์พี่ๆ ทบทวนความรู้และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ