เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week4

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายการเลือกรับประทานอาหารของคนในแต่ละช่วงวัย  รวมทั้งสามารถอธิบายว่าร่างกายของตนเองอยู่ในเกณฑ์ อ้วนหรือผอม อีกทั้งนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
06-10
มิ.ย.
2559

โจทย์ :  
-     ประเภทของสารอาหาร
-     วางแผนการรับประทาน
Key  Questions :
-     นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายตนเองอ้วนผอม หรือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน?
-     นักเรียนจะออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆ ของตนเองได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
-     Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของอาหาร
-     Web ความคิดเห็นเกี่ยวกับออกแบบกิจกรรม
-     Timeline เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารในแต่ละช่วงวัย
-   BAR แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องเรียนรู้            
-   DAR แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน สิ่งที่ทำอยู่ สิ่งที่ต้องเพิ่มเติม ปัญหาวิธีการแก้ไข            
-   AAR แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มา สิ่งที่ทำดีแล้วและต้องพัฒนาเพิ่มเติม                                   
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
 - คลิปวีดีโอสั้น เรื่องชอบกิน กระเพราไก่ไข่ดาว ต้องดูคลิปนี้!!!”
ตาราง “คุณประโยชน์ของอาหารตามโทนสี
 - คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
วันจันทร์
ชง : ครูเปิดคลิปวีดีโอสั้น เรื่อง “ชอบกิน กระเพราไก่ไข่ดาว ต้องดูคลิปนี้!!!” สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาหารจานเดียว (https://www.youtube.com/watch?v=fpeD8c4uc70)
เชื่อม : นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามต่อกิจกรรมที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอ
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “คนในแต่ละช่วงวัยต้องการสารอาหารเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม : 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคำถามที่ได้มาออกแบบโจทย์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทอาหารที่ร่างกายต้องการ การวัดดัชนีมวลกาย) 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนและคุณครูร่วมตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น
วันอังคาร
เชื่อม : นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันพร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ (ประเภทสารอาหารที่ร่างกายเราต้องการในแต่ละวัน การวัดการวัดดัชนีมวลกาย)
ชง : ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นการคิดนี้
-      นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
-      นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-      นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
-      ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม: นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมระดมความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Web
ใช้ : เขียน Timeline เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารในแต่ละช่วงวัย                                   
วันพุธ
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคิดเห็นต่อคำถามให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้
วันศุกร์
เชื่อม :
-   ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้
-      นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารที่อยู่ในอาหาร
- ค้นหาและนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารในแต่ละช่วงวัย                                   

ชิ้นงาน
- Mind Mapping,ชาร์ตความรู้การ์ตูนช่อง เกี่ยวกับสารอาหารประเภทต่างๆ
- Timeline เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารในแต่ละช่วงวัย                                   
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
-      เข้าใจและสามารถอธิบายการเลือกรับประทานอาหารของคนในแต่ละช่วงวัยได้
-      เข้าใจและอธิบายว่าร่างกายของตนเองอยู่ในเกณฑ์ อ้วนหรือผอม อีกทั้งนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การทำงานกลุ่มการให้ความมือในการทำงานร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับสารอาหารและการตรวจสอบสารอาหาร
ทักษะICT
สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารและการตรวจสอบสารอาหาร
ทักษะการสื่อสาร
-นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับสารอาหารและการตรวจสอบสารอาหาร
-การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ทักษะการเรียนรู้
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องเกี่ยวกับการแยกประเภทขอสารอาหารที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถวิเคราะห์และจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละประเภทได้
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์และนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นในรูปแบบชิ้นงานที่หลากหลาย เช่น Mind Mapping, ชาร์ตความรู้, การ์ตูนช่อง ฯลฯ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นภาพกิจกรรม

 ดูคลิป และเรียนรู้การแบบการเรียนจากสิ่งที่ได้ดู

  ออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง "นักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเพื่อเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกันตนเอง 
 ค้นคว้าหาข้อมูลสรุปและเขียนชาร์ตความรู้

นำเสนอคามรู้ให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง

 
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้สัปดาห์ที่ 4 


ภาพชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ยังเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูให้พี่ๆ ดูคลิปวีดีโอ เรื่อง“ชอบกิน กระเพราไก่ไข่ดาว ต้องดูคลิปนี้!!!” และตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากคลิปพี่ๆ ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง”
  พี่แบงค์ “ ที่มาของกะเพราะไก่ สารเร่งโตในไก่ครับ”
  พี่แพรว “สารเคมีในข้าว ปุ๋ยเคมีค่ะ
  พี่ทัศน์ “สารเร่งโตในไก่”
  พี่แจ๊บ “ การเหลียวถึงตนทาง (ใส่ใจอาหาร) จัดการตนเอง (ปรับการรับประทานอาหาร) และตามไปสุดปลายทาง (วางแผนก่อนจ่ายตลาด)
  จากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อ “แล้วถ้าเราต้องการเลือกอาหารให้เหมาะกับตนเอง เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องได้บ้าง” พี่ๆ แบ่งกลุ่มทำ web เพื่อหาสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก่อนเลือกอาหารสำหรับตนเอง
  วันอังคารพี่ๆ ศึกษาสิ่งที่ตนเองต้องรู้ เช่นค่า BMI ของตนเอง แคลอรี่ในอาหาร การดูแลสุขภาพ ฯลฯ และในวันพุธพี่ๆ ยังศึกษาข้อมูลไม่ครบ แต่ได้พูดคุยกันว่าทำงานไปถึงขั้นไหนแล้วบ้าง และในวันศุกร์พี่ๆ นำเสนอสิ่งที่ตนเองได้ค้นคว้ามา และเพื่อนๆ และคุณครูซักถามความเข้าใจ และพี่ๆ สรุปสัปดาห์ตามที่ตนเองสนใจ

  ตอบลบ