เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week7

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีน พร้อมทั้งวิธีการถนอมอาหารประเภทเนื้อในรูปแบบที่หลากหลายได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
7
27 มิ.ย.-
1 ก.ค.
2559

โจทย์ :
- สารอาหารประเภทโปรตีน
- การถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ระยะเวลา 1 เดือน
Key  Questions :
- ในระยะเวลา 1 เดือน นักเรียนจะมีวิธีการถนอมอาหารประเภทเนื้อได้อย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าสารอาหารประเภทโปรตีนมีอยู่ในอาหารประเภทใด?
เครื่องมือคิด :
-   Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีน และวิธีการถนอมอาหารประเภทเนื้อในรูปแบบที่หลากหลาย
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกาย
- Brainstorm ระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีน และวิธีการถนอมอาหารประเภทเนื้อในรูปแบบที่หลากหลาย
-   BAR แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องเรียนรู้            
-   DAR แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน สิ่งที่ทำอยู่ สิ่งที่ต้องเพิ่มเติม ปัญหาวิธีการแก้ไข            
-   AAR แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มา สิ่งที่ทำดีแล้วและต้องพัฒนาเพิ่มเติม
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- เนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ อาทิเช่น เนื้อหมู, เนื้อปลา, เนื้อไก่ ฯลฯ
- คอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต

- คลิปวีดีโอ กระจกหกด้านตอน แปรรูปถั่วเหลือง(https://www.youtube.com/watch?v=o-AIxd-ElsY)


จันทร์
ชง : นักเรียนสังเกตคลิปวีดีโอ กระจกหกด้านตอน แปรรูปถั่วเหลือง

https://www.youtube.com/watch?v=o-AIxd-ElsY
การแปรรูปถั่วเหลืองครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างและได้เรียนรู้อะไรจากคลิปวีดีโอนี้บ้าง?”
 เชื่อม : 
ครูและนักเรียนสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับอาหารที่ได้สังเกตเห็นและได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือ Card  and Chart
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ในระยะเวลา 1 เดือน นักเรียนจะมีวิธีการถนอมอาหารประเภทเนื้อได้อย่างไร?
เชื่อม : 
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถามต่อกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคำถามที่ได้มาออกแบบโจทย์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ (เป้าหมายความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารการถนอมอาหารประเภทโปรตีน อาหารที่มีโปรตีน)
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนและคุณครูร่วมตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น
อังคาร
เชื่อม : นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันพร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ (สารอาหารโปรตีน การตรวจสอบ และการถนอมอาหารประเภทโปรตีน)
ชง :ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นการคิดนี้
-   นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
-   นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-   นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
-   ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม: นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมระดมความคิดเห็น
พุธ
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคิดเห็นต่อคำถามให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้
ศุกร์
เชื่อม :
-    ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสรุปแก่นของกิจกรรมการเรียนรู้
-    นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- สืบค้นข้อมูลและนำเสนอวิธีการถนอมเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ อาทิเช่น เนื้อหมู, เนื้อปลา, เนื้อไก่ ฯลฯ
- เตรียมเนื้อที่ตนเองต้องการศึกษาคนละครึ่งกิโลกรัม เพื่อใช้สำหรับทดลองวิธีถนอมอาหารที่ตนเองได้ศึกษา

ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการตรวจสอบโปรตีนและกระบวนการถนอมอาหาร ในรูปแบบที่ตนเองสนใจ อาทิเช่น ชาร์ต, Mind Mapping, การ์ตูนช่อง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีน พร้อมทั้งวิธีการถนอมอาหารประเภทเนื้อในรูปแบบที่หลากหลายได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
-   สามารถวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับสารอาหารประเภทโปรตีนที่อยู่ในเนื้อสัตว์ได้
-  ใช้อุปกรณ์ในการถนอมอาหารประเภทโปรตีนได้อย่างเหมาะสม  
ทักษะICT
สืบค้นข้อมูลวิธีการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรือโปรตีนอื่นๆ  
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับอาหารประเภทโปรตีนในชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องเกี่ยวกับการแยกประเภทขอสารอาหารที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- การวางแผนในการทำงานกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์สารอาหารประเภทโปรตีน
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากกระบวนการทดลองในรูปแบบที่ตนเองสนใจ อาทิเช่น ชาร์ต, Mind Mapping, การ์ตูนช่อง
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ภาพกิจกรรม

 ครูชงด้วยการให้พี่ๆ ดูคลิป การแปรรูปถั่วเหลือง พี่ๆ ดูจบสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือคิด Card and Chart วันอังคารพี่ๆ วางแผนการทำงานและเตรียมอุปกรณ์มาทำในวันพุธ
พี่ๆ สืบค้นข้อมมูลการถนอมอาหารประเภทโปรตีนแบบต่างๆ


 วันพุธเนื่องจากฝนตก พี่ๆ จึงไม่ได้ทำการเตรียมการถนอมอาหารเพราะจะต้องใช้แดดในการตากแห้งจะเลื่อนไปทำในวันศุกร์
วันนี้ครูแพนจึงพาพี่ๆ ทดสอบดินในท่อปลูกข้าวของตนเองว่ามีสภาพเป็นกรด-เบสอย่างไร


 
 
 

วันศุกร์พี่ๆ เตรียมถนอมอาหารเมนูต่างๆ ที่ตนเองเตรียมไว้


ภาพชิ้นงาน

 

 
 

 
 

 


1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารประเภทโปรตีน โดยคุณครูให้พี่ๆ ได้ดูคลิปการถนอมอาหารประเภทถั่ว และพี่ๆ ได้เขียนสรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจจากคลิปวีดีโอ ในรูปแบบ Card and chart ตามความเข้าใจของตนเอง จากนั้นสนทนาและเปลี่ยนกันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เพื่อนๆ ช่วยกันเสริม เช่น
  พี่แจ๊บ “เราไม่ควรรับประทานน้ำเต้าหู้ตอนท้องว่าง เพราะจะทำให้ท้องอืดครับ
  พี่แบงค์ “ถั่วเหลืองมีโปรตีนสูงครับ”
  พี่ภูมิ “เต้าหู้ทำมาจากถั่งเหลืองครับ” เพื่อนๆ ช่วยกันเสริม จากนั้นครูตั้งคำถามต่อ แล้วนักเรียนรู้จักสารอาหารประเภทโปรตีนอะไรบ้างคะ
  พี่ๆ ช่วยกันตอบ เนื้อ นม ไข่ ครับ/ค่ะ
  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อ “ถ้าพี่ๆ จะแปรรูปและเก็บอาหารประเภทโปรตีนไว้ให้ได้ 1 เดือนจะทำอย่างไรได้บ้างคะ
  พี่ๆ หมูแดดเดียว หมูหวาน ปลาตากแห้ง ปลาร้า ทำชีส ทำไข่เค็ม และแผ่นเต้าหู้ตากแห้ง จากนั้นครูให้พี่ๆ หาข้อมูลและออกแบบการแปรรูปและถนอมอาหารของตนเอง
  วันพุธพี่ๆ ได้ทดลองตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของดินในท่อปลูกข้าวของตนเอง และสรุปตามความเข้าใจ
  และเนื่องจากสัปดาห์นี้ พี่ๆ ฝนตกมาทั้งสัปดาห์ จึงได้ทำแค่พี่ๆ บางกลุ่ม เช่น ทำชีส ทำไข่เค็ม ปลาร้า
  วันศุกร์พี่ๆ สนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งสัปดาห์และปัญหาที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ของกลุ่มตนเอง หลังจากนั้นเขียนสรุปสัปดาห์

  ตอบลบ